Obtenció consentiment DADES DE SALUT

Informació bàsica sobre protecció de dades:

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, TRIOPS, S.L. és responsable d’un tractament de dades, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats (relacionats amb la salut) i que la legitimació es basa en el consentiment de l’interessat. No estan previstes cessions de dades a tercers, excepte obligació legal. Vostè té el dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional. La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal. Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en la web: – https://gimnastriops.es/es/.

 

Informació completa sobre Protecció de Dades

Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

  • Identitat: TRIOPS, S.L. -NIF: B17322926
  • Adreça postal: Doctor Mascaró, 23, 17820 Banyoles (GIRONA)
  • Telèfon: 972575352
  • Correu electrònic: info@gimnastriops.com

Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

En TRIOPS, S.L. tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de prestar-li l’assistència de tractaments corporals, així com informació sobre nous tractaments. No es prendran decisions automatitzades en base a les dades proporcionades.

Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació assistencial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

  • Consentiment de l’interessat: Consentiment exprés per tractar dades de salut.

A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

No se cediran dades a tercers, excepte obligació legal.

Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRIOPS, S.L. estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol·licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol·licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessàries per a les finalitats que van ser recollides.

En determinades circumstàncies, els interessats podran sol·licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament els conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TRIOPS, S.L. deixarà de tractar les dades, a menys que hi hagi motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

També tindrà dret a sol·licitar la portabilitat de les seves dades personals. Això significa que tindrà dret a rebre les dades personals que ens hagi facilitat en un format estructurat, d’ús comú i llegible per una màquina, per poder transmetre-ho a una altra entitat directament, sempre que tècnicament sigui possible.

Pot exercir els seus Drets adreçant-se al responsable presencialment, per correu postal acompanyant fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu, o bé per correu electrònic a l’adreça electrònica del responsable, acompanyant a la instància/sol·licitud una fotocòpia del seu DNI o document oficial identificatiu. Els formularis per a les sol·licituds/exercici de drets, pot trobar-los al següent lloc web:

https://www.aepd.es/reglamento/derechos/index.html#anchor4→ AEPD

En cas que cregui vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent:

Agència Espanyola de Protecció de Dades, C/ Jorge Juan, 6, 28001 – Madrid.
https://sedeagpd.gob.es/sede-electronica-web/vistas/infoSede/canalesAcceso.jsf

Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem en TRIOPS, S.L. procedeixen del propi interessat.
Les categories de dades que es tracten són:

  • Dades identificatives
  • Adreces postals i electròniques.

Es tracten les següents categories de dades especials: Salut.

 

Informació bàsica sobre protecció de dades:

D’acord amb el que s’estableix en el Reglament General de Protecció de Dades (RGPD) 679/2016, li informem que, TRIOPS SL és responsable d’un tractament de dades, amb la finalitat de prestar els serveis sol·licitats i que la legitimació es basa en l’execució d’un contracte i compliment d’una obligació legal. Estan previstes cessions de dades a tercers, Assessoria fiscal i comptable, Registres Públics, Bancs i Caixes d’Estalvi i Administració Tributària. Vostè té el dret d’accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets indicats en la informació addicional.

La procedència de les dades és del propi interessat o del seu representant legal.

Pot consultar informació addicional i detallada sobre Protecció de Dades en www.gimnastriops.es

 

*Qui és el responsable del tractament de les seves dades?

Identitat: TRIOPS SL -NIF: B17322926 | Adreça postal: DOCTOR MASCARO, 23 – 17820 – BANYOLES – GIRONA

Telèfon: 972575352 | Correu electrònic: info@gimnastriops.com

 

*Amb quina finalitat tractem les seves dades personals?

A TRIOPS SL tractem la informació que ens faciliten les persones interessades amb la finalitat de realitzar la gestió administrativa, comptable i fiscal.

 

*Per quant temps conservarem les seves dades?

Les dades es conservaran mentre es mantingui la relació comercial, i si escau, durant els anys necessaris per complir amb les obligacions legals.

 

*Quin és la legitimació per al tractament de les seves dades?

Li indiquem la base legal per al tractament de les seves dades:

-Execució d’un contracte: Prestació dels serveis sol·licitats

-Compliment d’una obligació legal:

-Llei 58/2003, de 17 de desembre, General Tributària. Art. 66-70. Prescriuran als quatre anys (llibre de registre de béns d’inversió, llibre compta- ble, balanços…).

– Codi de Comerç. Art. 30. Els empresaris conservaran els llibres, correspondència, documentació i justificants concernents al seu negoci, degudament ordenats, durant sis anys. (Llibre registre factures emeses, llibre registre factures rebudes, llibre diari…).

 

*A quins destinataris es comunicaran les seves dades?

Les dades es comunicaran als següents destinataris:

-Assessoria fiscal i comptable, Registres Públics, Bancs i Caixes d’Estalvi i Administració Tributària, amb la finalitat de complir amb les obliga- cions legals.

 

*Transferències de dades a tercers països?

No estan previstes transferències de dades a tercers països.

 

*Quins són els seus drets quan ens facilita les seves dades?

Qualsevol persona té dret a obtenir confirmació sobre si en TRIOPS SL estem tractant dades personals que els concerneixin, o no.

Les persones interessades tenen dret a accedir a les seves dades personals, així com a sol•licitar la rectificació de les dades inexactes o, si escau, sol•licitar la seva supressió quan, entre altres motius, les dades ja no siguin necessaris per a les finalitats que van ser recollides. En determinades circumstàncies, els interessats podran sol•licitar la limitació del tractament de les seves dades, en aquest cas únicament les conservarem per a l’exercici o la defensa de reclamacions.

En determinades circumstàncies i per motius relacionats amb la seva situació particular, els interessats podran oposar-se al tractament de les seves dades. En aquest cas, TRIOPS SL deixarà de tractar les dades, excepte per motius legítims imperiosos, o l’exercici o la defensa de possibles reclamacions.

 

*Podrà exercitar materialment els seus drets de la següent forma:

Té dret a accedir, rectificar i suprimir les dades, així com altres drets, indicats en la informació addicional.

Si ha atorgat el seu consentiment per a alguna finalitat concreta, té dret a retirar el consentiment atorgat a qualsevol moment, sense que això afecti a la licitud del tractament basat en el consentiment previ a la seva retirada.

En cas que senti vulnerats els seus drets pel que concerneix la protecció de les seves dades personals, especialment quan no hagi obtingut satisfacció en l’exercici dels seus drets, pot presentar una reclamació davant l’Autoritat de Control en matèria de Protecció de Dades competent a través del seu lloc web: www.agpd.es.

*Com hem obtingut les seves dades?

Les dades personals que tractem a TRIOPS SL procedeixen del propi interessat.

Les categories de dades que es tracten són:

-Dades identificatives

-Adreces postals i electròniques

-Dades econòmiques

No es tracten categories especials de dades personals (són aquelles dades que revelin l’origen ètnic o racial, les opinions polítiques, les convic- cions religioses o filosòfiques, o l’afiliació sindical, dades genètiques, dades biomètriques dirigides a identificar de manera unívoca a una perso- na física, dades relatives a la salut o dades relatives a la vida sexual o l’orientació sexual d’una persona física).

Menú